Contact

Pratītyasamutpādahṛdayakārikā of Nāgārjuna


Dependent origination constitutes the essence of the Buddha's teaching.

1
dvādaśa ye 'ṅgaviśeṣā muninoddiṣṭāḥ pratītyasambhūtāḥ .
te kleśakarmaduḥkheṣu saṅgṛhītāstriṣu yathāvat .. 1 ..

Dependent origination constitutes the essence of the Buddha's teaching.

ཡན་ལག་བྱེ་བྲག་བཅུ་གཉིས་གང་། །
ཐུབ་པས་རྟེན་འབྱུང་གསུངས་དེ་དག །
ཉོན་མོངས་ལས་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་། །
གསུམ་པོ་དག་ཏུ་ཟད་པར་འདུས། ༎ 1

The twelve links of the chain of dependent origination can be subsumed under three categories: defilements (kleśa), karma and suffering (duḥkha).

2
ādyāṣṭamanavamāḥ syuḥ kleśāḥ karma dvitīyadaśamau ca .
śeṣāḥ sapta ca duḥkhaṃ trisaṅgrahā dvādaśa tu dharmāḥ .. 2 ..

The twelve links of the chain of dependent origination can be subsumed under three categories: defilements (kleśa), karma and suffering (duḥkha).

དང་པོ་བརྒྱད་དང་དགུ་ཉོན་མོངས། །
གཉིས་དང་བཅུ་པ་ལས་ཡིན་ཏེ། །
ལྷག་མ་བདུན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། །
བཅུ་གཉིས་ཆོས་ནི་གསུམ་དུ་འདུས། ༎ 2

The two links of karma are produced by the three links of defilements; the seven links of suffering arise from the two links of karma; from these seven arise the three defilements, and thus round and round goes the cycle of existence.

གསུམ་པོ་དག་ལས་གཉིས་འབྱུང་སྟེ། །
གཉིས་ལས་བདུན་འབྱུང་བདུན་ལས་ཀྱང་། །
གསུམ་འབྱུང་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་དེ། །
ཉིད་ནི་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁོར། ༎ 3

All is dependently originated, hence all is empty.

4
hetuphalañca[hi]sarvaṃ jagadanyo nāsti kaścidiha sattvaḥ .
śūnyebhya eva śūnyā dharmāḥ prabhavanti dharmebhyaḥ .. 4 ..

All is dependently originated, hence all is empty.

འགྲོ་ཀུན་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་སྟེ། །
འདི་ལ་སེམས་ཅན་ཅི་ཡང་མེད། །
སྟོང་པ་ཁོ་ནའི་ཆོས་རྣམས་ལས། །
སྟོང་པའི་ཆོས་རྣམས་འབྱུང་བ་ཟད། ༎ 4

No substance is transferred from one moment to the next, as in the case of oral transmission of knowledge, reflection in the mirror or echo.

5
svādhyāyadīpamudrādarpaṇaghoṣa 'rkakāntabījāmlaiḥ .
skandhapratisandhirasaṅkramaśca vidvadbhiravadhāryau .. 5 ..

No substance is transferred from one moment to the next, as in the case of oral transmission of knowledge, reflection in the mirror or echo.

བདག་དང་བདག་གི་མེད་པའི་ཆོས།1
ཁ་ཐོན་མར་མེ་མེ་ལོང་རྒྱ། །
མེ་ཤེལ་ས་བོན་སྐྱུར་དང་སྒྲས། །
ཕུང་པོ་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་ཡང་། །
མི་འཕོ་བར་ཡང་མཁས་རྟོགས་བྱ། ༎ 5
1 This line occurs extra in the Tibetan.

If one who believes in cessation keeps dissecting an entity, he will not be able to perceive what is dependently arisen.

6
ya ucchedaṃ prakalpayatyatisūkṣme 'pi vastuni .
pratītyasambhavasyārthamavijñaḥ sa na paśyati .. 6 ..

If one who believes in cessation keeps dissecting an entity, he will not be able to perceive what is dependently arisen.

ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་དངོས་ལ་ཡང་། །
གང་གི་ཆད་པར་རྣམ་བརྟགས་པ། །
རྣམ་པར་མི་མཁས་དེ་ཡི་ནི། །
རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་དོན་མ་མཐོང་། ༎ 6

Seeing things as they really are results in liberation.

7
nāpaneyamataḥ kiñcit prakṣepyaṃ nāpi kiñcana .
draṣṭavyaṃ bhūtato bhūtaṃ bhūtadarśī vimucyate .. 7 ..

Seeing things as they really are results in liberation.

འདི་ལ་གསལ་བྱ་གང་ཡང་མེད། །
གཞག་པར་བྱ་བ་ཅི་ཡང་མེད། །
ཡང་དག་ཉིད་ལ་ཡང་དག་བལྟ། །
ཡང་དག་མཐོང་ན་རྣམ་པར་གྲོལ། ༎ 7