Contact

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དོན་བསྡུས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུ་པ།


བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དོན་བསྡུས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུ་པ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དོན་བསྡུས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུ་པ།

Navaślokī

1
prajñāpāramitāmbodhau śubharatnākare svayam /

sarvā pāramitās tatra tādātmyena vyavasthitāḥ //  1.

1
ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྒྱ་མཚོ་སྟེ།
དགེ་བ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་རང་ཉིད་ཡིན༎
ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་།
དེ་རུ་དེ་ཡིན་བདག་ཉིད་དག་གིས་གནས༎ ༡ ༎

1
དགེ་བའི་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་གང་།
ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་བྱང་ཆུབ༎
ཐམས་ཅད་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མ་དེར།
དེར་རང་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་གནས༎ ༡ ༎

1
1. All perfections abide in that ocean which is the perfection of gnosis, a mine of all sorts of virtues, and are consubstantiated with it.

2
niṣprapañcā nirābhāsā nirvikalpā nirālayā /
niḥsvabhāvā parā sūkṣmā bindunādavivarjitā // 2.

2
སྤྲོས་པ་མེད་ཅིང་སྣང་བ་མེད།
རྣམ་རྟོག་མེད་ཅིང་སྐྱོང་དང་བྲལ༎
རང་བཞིན་མེད་མཆོག་ཞིན་ཏུ་ཕྲ།
ཐིག་ལེ་སྒྲ་ནི་རྣམ་པར་སྤངས༎ ༢ ༎

2
སྤྲོས་པ་མེད་ཅིང་སྣང་བ་མེད།
ཀུན་གཞི་མེད་ཅིང་རྣམ་རྟོག་མེད༎
རང་བཞིན་མེད་ཅིང་རབ་ཏུ་ཕྲ།
སྒྲ་དང་ཐིག་ལེ་རྣམ་པར་སྤངས༎ ༢ ༎

2
2. She (the perfection of gnosis) is beyond evolution, reflection, mental representations; she is beyond attachment, unsubstantial, the supreme one, the subtle one, devoid of (viz. transcending) bindu and nāda (viz. the sound in its most subtle aspect or moment).

3

prajñāpāramitā mātā sarvabuddhodayā parā /
trayānupalabdhirūpā sarvajñajñānagocarā // 3.

3
ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ཡུམ་ནི།
སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པའི་མཆོག །
རྗེས་སུ་མི་དམིགས་གསུམ་གྱི་ཚུལ།
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་གྱི༎ ༣ ༎

3
སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་མཆོག །
ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་ཡུམ༎
རང་བཞིན་དེ་ཡིས་མ་དམིགས་ནི།
ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སྤྱོད་ཡུལ་ལོ༎ ༣ ༎

3

3. She, the Perfection of gnosis, is said to be the mother (of the Buddhas), the origin of all the Buddhas; she consists in the threefold non-perception and she is the object of the knowledge of the omniscient.

4

prajñāpāramitāṃ saṃyag yo bhāvayitum icchati /
tenārthato navaślokāś cintanīyāḥ samāsataḥ // 4.

4
ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི།
གང་ཞིག་ཡང་དག་སྒོམ་འདོད་པས༎
དེས་ནི་ཚིགས་བཅད་དགུ་པའི་དོན།
མདོར་བསྡུས་པ་ནི་བསམ་པར་བྱ༎ ༤ ༎

4
ཡང་དག་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན།
གང་ཞིག་སྒོམ་པར་བྱེད་འདོད་པ༎
ཚིགས་བཅད་དགུ་ཡིས་དོན་ལ་ངེས།
བསམ་པར་བྱ་བར་བསྡུས་པའོ༎ ༤ ༎

4

4. He, who wants to meditate in a proper way upon this perfection of gnosis, should reflect, according to their meaning, upon the nine verses, (expressed) in a concise way (as follows).

5

karmaprabhāvasaṃbhūtaṃ ṣaḍāyatanalakṣaṇam /
punarbhavam iti khyātaṃ pratibhāsopamaṃ hi tat // 5.

5
ལས་ཀྱི་མཐུ་ལས་བྱུང་བ་ཡི།
སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་མཚན་ཉིད་ཅན༎
ཡང་སྲིད་ཞེས་བྱར་གྲགས་པ་ཡིན།
དེ་ནི་མིག་ཡོར་དག་དང་མཚུངས༎ ༥ ༎

5
ལས་ཀྱི་མཐུ་ལས་ཡང་དག་བྱུང་།
སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་མཚན་ཉིད་མེད༎
སླར་ཡང་འབྱུང་བ་ཞེས་བརྗོད་པ།
མིག་ཡོར་ལྟ་བུར་བརྗོད་པ་ཡིན༎ ༥ ༎

5

5. Rebirth is said to be produced by the power of action (good as well as bad) and it is characterized by the six (internal) āyatanas (the seat of the five senses and the manas); it is similar to a reflected image (or void, insofar as actor, action, instrument, from an absolute point of view, are absent in it).